Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a honlaplátogatók részére

www.eugroup.hu
Kapcsolattartásra szolgáló email cím: olcsobevasarlas@gmail.com
Kapcsolattartásra telefonszám: +3630 553 7455
Kapcsolattartásra magyar nyelven kerülhet sor . Kapcsolat tartási idő mind a email mind a telefonos
kapcsolattartásra Hétköznapokon 10-16 óráig van lehetőség.
UNICO-TRADE Kft.
Levelezési cím: 1064 Budapest, Teréz krt. 36
A UNICO-TRADE Kft. (a továbbiakban Társaság vagy Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint
ezúton tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás
szerint válik az adatkezelés érintettjévé.
Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:
Társaság neve: UNICO-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: UNICO-TRADE KFT.
Székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt 36. fszt. 1.
Adószám: 10665150-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 562489
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: olcsobevasarlas@gmail.com
Adatkezelő képviselője: Pham Anh Tuan ügyvezető
Az adatkezelés folyamatának leírása:
A UNICO-TARDE KFT. (a továbbiakban: Társaság) a https://eugroup.hu címen üzemelteti a honlapját.
A Honlapra való belépést, kilépést és a vásárlás folyamatát a Vásárló, illetve más látogatók számára kis
adatcsomagok, ún. sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik elő, amelyeket a
látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap
megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált
adatgyűjtés célját szolgálják.
A cookie-kat a Látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával
automatikusan törlődnek, valamint a Látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a
cookie-k alkalmazását tiltsa. A Honlapot a Látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként
a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.
Népszerű böngészők cookie törlési tájékoztatója:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=7438325

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-
internet-explorer

Sütik törlése további, harmadik fél oldalain:
AdWords: https://adssettings.google.com
Általános, több hálózatra kiterjedő: http://optout.networkadvertising.org
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Criteo: https://www.criteo.com/privacy/
Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
A Honlap egyrészt az egyedi, ideiglenes jelleggel elhelyezett „spublic” cookie-t alkalmazza a
munkafolyamatok azonosítására, azaz annak megállapítására, hogy a Látogató be van-e jelentkezve a
Honlapon vagy sem. A „spublic” cookie tehát a látogatók számára a Honlapra való belépés, illetve az
onnan történő kilépés, valamint a Honlap használatával történő vásárlás folyamatait segíti elő. A
„spublic” cookie egy ideiglenes cookie, amely a böngésző bezárásával automatikusan törlődik a
látogató informatikai eszközéről, illetve azt a látogató a böngészője beállításai között manuálisan maga
is törölni tudja.

Emellett a Honlap vonatkozásában alkalmazásra kerülnek a Google Analytics következő típusú cookie-
jai is: „utma”, „utmb”, „utmc”, „utmt”, „utmv”, „utmz” (a weboldal vonatkozásában a Google Analytics

által alkalmazott cookie-król részletes információk az alábbi linken érhetők el:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).
A felsorolt cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel megállapíthatóak
legyenek a honlap látogatására és látogatottságára vonatkozó alábbi statisztikai jellegű, és ilyen célra
gyűjtött adatok:
a Látogató keresőmotor, kulcsszó vagy link révén jutott a Honlapra („utmz” cookie),
a Látogató hányszor látogatta meg a Honlapot („utmb” cookie),
a Látogató mennyi ideig tartózkodott a Honlapon („utma” és az „utmv” cookie),
a Látogató mikor látogatta meg először a Honlapot („utma” és „utmv” cookie),
illetve a Látogató mikor látogatta meg utoljára a Honlapot („utmc” és „utmv” cookie).
A fentiek mellett egyes cookie-k óvják a Honlapot a túlterheléstől („utmt” cookie), továbbá egyes, a
Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik a
Látogató által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás a Látogató informatikai eszközén
valósul meg.
A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső
szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével. A mérési
adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a https://www.google.com/analytics/ weboldalon nyújt
részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érhető el bővebb információ:
http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/. A Honlapról a Google Analytics szerverei felé
továbbításra kerülő adatok az érintett látogató személyazonosságának kizárólagos azonosítására
közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP címe azonosítható.

Az adatkezelés célja:

a honlapot látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele
Az adatkezelés jogalapja:
a GDPR 6. cikk (1) A) szerinti érintetti hozzájárulás kezelt adatok köre:
elhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó
számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa, egyéb rögzített
adatok (cookie-k )
Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül
továbbításra:
A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy
személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben
bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi
Társaság, úgy Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság
vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.
A személyes adatok tárolásának időtartama:
adatkezelés céljának megvalósulásáig maximum 2 évig
A Látogatók, Vásárlók által kezdeményezett kapcsolatfelvétel
A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődő felvegye a Társasággal a kapcsolatot. A
megkereséseket a Társaság rögzíti. A Látogatók, Vásárlók információkérésével kapcsolatban
keletkezett dokumentumokat, illetve az azokban szereplő adatokat a Társaság csak
rendeltetésszerűen használja fel, és a kérdés végleges megválaszolása után archiválja.
Jelen adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.
adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, üzenet szövege
adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének. 6.cikk (1) a)
pontja szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig maximum 5 évig
adattárolás módja: elektronikusan
Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:
A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
– kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, azaz gyakorolhatja a GDPR 15. cikke szerinti
hozzáférési jogát,
– kérheti személyes adatainak helyesbítését,
– kérheti személyes adatainak törlését amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c) ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatait Társaságunk jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatok törlését kérheti, ha azt törvény kötelezően elrendeli,
– kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
– tiltakozhat az adatkezelés ellen
A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által
meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető,
könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.
Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban
feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága
igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja,
ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt
munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk
Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg,
ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal
élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben
tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el.
Javasoljuk ezért, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot!

Az UNICOTRADE Kft. kiemelt célja a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, egyúttal elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. Az UNICOTRADE Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Adatvédelmi szabályzatunkban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, bemutatjuk azokat a szolgáltatásokat, melyek során látogatóinktól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

A Nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

– A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

– Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény; – A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;

– A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet;

– Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

– A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;

– Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

Az adatvédelmi szabályzat folyamatosan elérhető az alábbi címen: www.eugroup.hu/adatvedelem Amennyiben látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a nyilatkozat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: info@eugroup.hu

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

Az adatkezelési alapfogalmak

Személyes adat akkor kezelhető, ha

1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen nyilatkozat kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb alapelvek

– Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. – Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának.

– Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

– Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.

– A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek.

– Az adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt. – Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni.

– Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

– Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani. Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

– Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

– A látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.

– A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.

– Az adatfeldolgozás általában gépi úton történik.

– Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni. – Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

– Az adatkezelések megvalósítása előtt a szolgáltatónak – a jogszabályi előírások figyelembevételével – érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tennie az adatfelvétel módjáról, céljáról és – az adatszolgáltatás önkéntessége esetén – az önkéntes jelleg feltüntetéséről.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos értelmező megjegyzések

Amikor látogatóink az UNICOTRADE Kft. weboldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan szolgáltatások, programok és nyereményjátékok, amelyek teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, e-mail címének vagy postacímének, demográfiai adatainak, stb.) megadása, illetve ismerete. Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

Az UNICOTRADE Kft. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Jelen Adatvédelmi szabályzat a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem az UNICOTRADE Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra az Adatvédelmi szabályzat hatálya nem terjed ki.

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi demográfiai adatokat (kor, nem, végzettség, foglalkozás, családi állapot, lakóhely) is kérünk látogatóinktól. Az ilyen adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá, a látogatók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki azokat, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

Amennyiben az UNICOTRADE Kft. egyes oldalain regisztrációra kérjük látogatóinkat, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat kérjük “kötelező” jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. A kötelezően kért adatokat azonban olyan általánosított formában kérjük látogatóinktól, hogy azok semmilyen személyes azonosításra nem lehetnek alkalmasak.

A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott látogatói hozzájárulás esetén tesszük meg. Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. Harmadik országba (külföldre) az UNICOTRADE Kft. felhasználói adatokat nem továbbít.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

A személyes adatok változtatása, törlése

Az UNICOTRADE Kft. biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották. Ezáltal szeretnénk biztosítani azt, hogy ezek az ügyfeleink személyes adatai mindig frissek, pontosak és időszerűek legyenek.

Ha bármelyik látogatónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), indokolt esetben ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitöröljük a megfelelő, látogató által megjelölt rekordokat.

Hírlevél és nyereményjáték adatvédelem

A portálon való regisztrációval a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó adatait az UNICOTRADE Kft. az adatbázisában rögzítse, azokat kezelje továbbá piackutatási és közvetlen üzletszerzési célból felhasználhassa. Az UNICOTRADE Kft. a felhasználó által megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek azokat nem adja át. Az előbb írt adatfelhasználás körébe tartozik az is, hogy az UNICOTRADE Kft. a felhasználó e-mail címét felhasználva a felhasználóval közvetlen megkeresés módszerével reklámot (pl. hírlevelet) közöl. A felhasználó az előbb írt közvetlen megkeresés módszerével történő reklám közléshez a portálon (és bármely szolgáltatásán) való regisztrációval kifejezetten hozzájárul.

A felhasználó kijelenti, hogy a fent írt adatkezelés, adatfelhasználás, közvetlen megkeresés módszerével történő reklám közlés vonatkozásában a portálon való regisztráció által adott kifejezett és egyértelmű hozzájárulása önkéntes, valamint a hozzájárulását a megfelelő tájékoztatás, információk birtokában adja meg.

A felhasználó tudomással bír arról, hogy a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül az UNICOTRADE Kft.-vel írásban közölve visszavonhatja, mely esetben a felhasználó adatai törlésre kerülnek és a felhasználó részére közvetlen megkeresés módszerével reklám nem kerül közlésre.

A Hírlevél adatkezelését az UNICOTRADE Kft. végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az UNICOTRADE Kft. korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A Hírlevél szolgáltatást a látogatók önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a hírlevél szolgáltatás csak regisztráció után vehető igénybe.

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az UNICOTRADE Kft. köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.

Látogatók és hírlevél olvasók technikai jellegű adatainak rögzítése

A honlapok látogatása és a hírlevelek megnyitása során az UNICOTRADE Kft. rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az UNICOTRADE Kft. nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A testre szabott kiszolgálás érdekében az UNICOTRADE Kft. a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Hírlevél adatfelvétel és feliratkozás

Az UNICOTRADE weboldalainak kódja, továbbá a kiküldött hírlevelek html kódja külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak. A külső szerverek segítik a weboldalakon és a hírlevélben megtalálható reklámok megjelenítését, továbbá a látogatottsági adatok független auditálását. E szolgáltatók az UNICOTRADE Kft. megbízásából személyes adatot nem, csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosultak kezelni.

A hírlevél szolgáltatás – funkciójából adódóan – csak regisztrált felhasználók számára vehető igénybe. A regisztráció az e-mail cím megadásából, és az ezt követő visszaigazolási eljárásból áll (double opt-in rendszer), melynek során az UNICOTRADE Kft. meggyőződik arról, hogy valóban a jogosult jelentkezett a hírlevélre. Az adatszolgáltatás önkéntes, bármikor visszavonható. Ezen adatokat az UNICOTRADE Kft. nyilvánosságra nem hozza, viszont harmadik személynek átadhatja, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárul.

A hírlevelek reklámüzenetet tartalmazhatnak. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a reklámozó üzleti jellegű üzenetet küldjön számukra. A megadott e-mail címet és a visszaigazoló e-maillel az UNICOTRADE Kft. birtokába került nevet kérelemre törli a rendszerből. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat a honlapon, valamint a hírlevélben található leírás szerint. A leiratkozás biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a leiratkozási kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást leírjon a hírlevélről. Amennyiben a felhasználó minden hírlevélről leiratkozik, úgy adatai külön kérés nélkül törlésre kerülnek. A sikertelen feliratkozási kérelmek és az azokkal továbbított személyes adatok (e-mail cím, esetleg név) a próbálkozástól számított 7. napon törlésre kerülnek.